ANBI

Officiële naam en publiek bekende naam:
“Stichting Samenfonds 0495” gevestigd te Weert
Postadres:
Postbus 112
6000 AC Weert
0495-697900
E-mail

Banknummer: NL46RABO0300499310

KVK nummer: 61897302

RSIN nummer: 854537697

Contactgegevens: zie informatie aan de linkerkant

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving:
1a. Het leveren van een vernieuwende of versterkende bijdrage aan de kwaliteit van leven van in eerste instantie de Weerter gemeenschap en zo mogelijk van de samenleving in de regio Weert.
1b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aantrekken van gelden uit verschillende bronnen.
Het doel van de stichting is uitdrukkelijk niet gericht op charitatieve individuele materiële ondersteuning.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Het ondersteunen van maatschappelijke (vrijwilligers)initiatieven (welzijn, zorg, sport, cultuur, milieu, e.d.) in de regio Weert (0495) door middel van advisering en beschikbaar stellen van (financiële) middelen. Het verwerven van inkomsten en andere middelen om e.e.a. mogelijk te maken of het aangaan van samenwerkingsverbanden om bovenstaande doelen te realiseren. Maatschappelijk initiatieven kunnen via de website een beroep doen op het fonds. In 2015-2018 is het streven om jaarlijks € 75.000 beschikbaar te stellen (zonder tegenprestatie) aan aangevraagde initiatieven. De vaste inkomsten zijn afkomstig uit de opbrengsten van stichting Sponsorwinkel Weert (verkoop tweedehands kleding) en Punt Welzijn/Reshare (kledingcontainers Weert). In dat kader promoot de stichting om tweedehands textiel niet weg te gooien, maar te brengen naar de Sponsorwinkel, of meegeven aan aangesloten verenigingen die kleding inzamelen of te deponeren in de containers van Reshare die in heel Weert zijn opgesteld.

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur bestaat uit vier leden. De bestuursleden worden voorgedragen door de besturen van De Sponsorwinkel Weert, Punt Welzijn, Land van Horne en Rick.
Momenteel zijn dit:

  • Paul Horsmans (namens de Sponsorwinkel) – voorzitter;
  • Ilse den Mulder (namens Punt Welzijn);
  • Frank Rademaker (namens Rick);
  • vacature namens Land van Horne.

Het bestuur wordt in haar besluiten inzake toekenning van donaties geadviseerd door een onafhankelijke adviesraad, bestaande uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van het Samenfonds.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Werkplan 2019:
De belangrijkste activiteiten van de stichting is het beoordelen van sponsoraanvragen door vrijwilligersorganisaties in Weert en het al dan niet (gedeeltelijk) toekennen van deze aanvragen. Ten behoeve van donaties heeft het bestuur voor 2020  € 60.000 beschikbaar gesteld.
Lees verder de opsomming van geplande werkzaamheden in het Werkplan 2019.

Actueel jaarverslag:
In de afgelopen jaren zijn onderstaande aanvragen ingediend en toegekend:

jaaraantal aanvragengevraagd bedragaantal toekenningentoegekend bedrag
201953 €     92.81143 €     57.322
201851 €   133.04132 €     57.798
201750 €    115.52136 €     55.205
201644 €     83.36034 €     59.020
201522€      28.75314 €     12.350
 TOTAAL116 €   241.695

De niet toegekende aanvragen voldeden niet of onvoldoende aan de criteria  of kwamen van buiten de regio.
De uitreikingen van de diverse cheques kunt u terugvinden op deze website.

De balans en de staat van baten en lasten: